Zdravotní a bezpečnostní prořez Lip na Svárově

V zimním období došlo k odbornému prořezu dvou lip na Svárově v ulici Českých Bratří. Lípy se nacházejí u bývalé hájovny a jejich věk lze odhadnout na 200 let. Stromy se nacházejí na okraji lesního porostu u frekventované vycházkové cesty. Z těchto důvodů bylo jejich zabezpečení nutné. Stromy byly ošetřeny odbornou firmou a zabezpečeny cca na dalších 30 let. Celkové náklady činily 30 000,-Kč.

O nutnosti svědčí i některé komentáře občanů bydlících v okolí:

Dobrý den pane Kreisingere.

Rád bych Vám tímto poděkoval za zajištění odborného prořezání dvou lip na konci ulice Českých Bratří v České Lípě.

Jsem rád, že tento Váš slib byl dodržen a domnívám se, že k této úpravě došlo opravdu z nutného hlediska havarijního stavu těchto dvou letitých stromů.  Je potěšující, že se Městské lesy Česká lípa, soustřeďují i na akce, které jsou z finančního hlediska jistě prodělečné, ale znamenají zajištění bezpečnosti občanů při využívání lesa k rekreačním a sportovním účelům.

Ještě jednou Vám za Váš přístup děkuji.

S pozdravem „lesu zdar“              Oldřich Svoboda,

Turistika: S Adélou Českolipskem

V sobotu 3.10. se konal již dvacátý ročník turistické akce určené pro veřejnost pod názvem S Adélou Českoipskem. Organizátorem byl KČT Česká Lípa. Jedna z tras vedla přes areál naučné stezky „Hubertská“, která se nachází v okolí Svárova. Ten kdo si vybral tento úsek mohl navštívit areál naučné stezky a seznámit se s lesy, které spravuje společnost Městské lesy Česká Lípa s r.o. V areálu v okolí srubu se následně účastníci mohli občerstvit a pokračovat dále.

Kůrovec v městských lesích

Z důvodu často kladených dotazů od návštěvníků lesů na napadení městských lesů kůrovcem sdělujeme:

V současné době evidujeme v porostech starších 80 let minimum napadených stromů lýkožroutem smrkovým. Jedná se o cca 50 m3 dřeva a jde hlavně o idividuální výskyt stromů, které se snažíme ihned po vyhledání zpracovat.

V porostech mladších, je tomu však v současné době naopak. Jedná se nejvíce o porosty ve věku okolo 40 až 50 let, které jsou napadeny lýkožroutem lesklým. Na osluněných stěnách mladých porostů dochází k postupnému opadávání jehlic a následně k celkovému uschnutí stromu. Nejedná se však o velké plochy. Lesní porosty jsou schopny tyto mezery postupně zaplnit.

Výsadby Jedle bělokoré

Zaměstnanci společnosti Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. sázeli jedle v Městských lesích

 Společnost Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. darovala Městským lesům Česká Lípa spol. s r.o. finanční dar v hodnotě cca 25 000,-Kč na výsadbu 1000 ks obalovaných sazenic jedle bělokoré. V rámci svého interního projektu BLUE SKY INVOLVE byly jedle vysázeny přímo zaměstnanci společnosti. Tato akce proběhla v neděli 20.9.2015. Zúčastnilo se dvacet zaměstnanců společnosti včetně rodinných příslušníků. Celková zalesněná plocha byla 0,30 ha lesní půdy.

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. se postupně snaží o navracení původních dřevin a o zvyšování jejich podílu v našich lesích. Jedle bělokorá byla v dávné minulosti na území dnešní ČR nejrozšířenější jehličnatou dřevinou a zaujímala 20 % rozlohy našich lesů. Význam jedle bělokoré jako přirozené součásti lesních ekosystémů je nedozírný. Zvýšení jejího podílu v dřevinné skladbě je s ohledem na dlouhodobost úkolem pro několik generací lesníků.

Společnost Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. je tak první firmou, která se zapojila do zlepšení druhové skladby lesů v okolí města Česká Lípa.

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. tímto děkují společnosti Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. a zároveň se těší na budoucí spolupráci.

S pozdravem „Lesu zdar“

Popadané stromy – nebezpečí

Městské lesy v současnosti monitorují poničené lesy. Lokality s možným nebezpečím (vývraty):

- Špičák – směrem k letišti došlo k pádu několika smrků, které leží přes turistickou modře značenou cestu ve směru Česká Lípa – Pihel. Půda je zde silně podmáčená a hrozí zde ještě další pády stromů. V příštím týdnu se budou vyvrácené stromy  postupně zpracovávat.

- Peklo- při vstupu do NPP Peklo od České Lípy došlo k pádu několika smrků přes cestu vedoucí směrem na Zahrádky. Pro nedostupnost terénu a možné poničení cest při likvidaci bude proveden prořez a následně vyklizení dřeva.

- Svárov – naučná stezka „Hubertská“ doporučujeme omezit vstup do smrkových porostů a do starších dubových porostů až do vyschnutí půdy. Velké smrky a duby (hlavně ty vykloněné mimo svou osu) se mohou stát nestabilními a může dojít i při né moc silném větru k vyvrácení.

Kreisinger

Úklid odpadků v okolí laviček – les Špičák

Z důvodu častých dotazů informujeme:
O možnosti instalovat odpadkové koše jsme již kdysi dávno uvažovali a i vyzkoušeli, ale neosvědčilo se to. Šelmy či dravci tyto koše navštěvují a většinou dojde k vysypání či vyházení odpadků z koše. Proto jsme od instalace upustili.
Odpočívadla podél hlavních cest jsou zhruba 2 x ročně uklízena. Hlavní úklid probíhá na jaře a pak na podzim. Tento nepořádek bude v blízké době uklizen. K úklidu dojde začátkem měsíce dubna. Pokusíme se také v nejbližší době nainstalovat jednoduché odpadkové koše z přírodního materiálu.

Oprava lesních cest v okolí kopce Špičák

Vážení návštěvníci lesů v okolí kopce Špičáku,

v posledním červnovém týdnu dojde k opravě lesní cesty od zahrádek až po rozcestí nad černým lesem (SMĚR LETIŠTĚ). Lesní cesty, které jsou hodně využívány navštěvníky lesů z přilehlého sídliště budou touto akcí kompletně opraveny. Věříme, že tuto opravu uvítají všichni kdo tuto lokalitu navštěvují.