Činnost odborného lesního hospodáře

Společnost je držitelem licence pro činnost odborného lesního hospodáře. Výkon funkce odborného lesního hospodáře smluvně zajišťujeme především pro obecní lesní majetky a majetky fyzických osob. Činnost je zajišťována na základě smlouvy o činnosti odborného hospodáře. Jako odborný lesní hospodář zajišťujeme odbornou úroveň hospodaření v lese. Při své činnosti dbáme na ochranu lesa a řádné hospodaření v něm dle zákona o lesích č.  289/1995 Sb. v platném znění.

Odbornou činnost zajišťujeme v rozsahu:

a)      Vedení lesní hospodářské evidence –  vedení lesní hospodářské evidence, vedení evidenci vzniku holin,  nepřekročení výše těžeb, dodržování plnění předmětní úmyslné těžby do 40 let, dodržování zalesnění melioračními zpevňujícími dřevinami,

b)      Sledování  stavu  lesa, upozornění  na výskyt škodlivých činitelů a na jimi způsobené škody, návrh nezbytných opatření (§ 32 odst.1 Lesního zákona),

c)       Kontrola stavu porostů, příp. nutnost těžby nahodilé, vyznačení  kůrovcové hmoty k asanaci, souhlas k nahodilé těžbě,

d)   Vyhotovení  a zajištění žádostí za účelem čerpání dotačních titulů:

– příspěvky na hospodaření od Libereckého kraje  (zalesnění, výchovné zásahy,   zajištění lesních

porostů, ekologicky šetrné technologie) – potvrzuje, že činnosti, na   které vlastník žádá finanční

příspěvek, byly provedeny v souladu s lesním zákonem, lesním hospodářským plánem nebo

osnovou,

-poskytujeme vlastníku poradenskou pomoc v oblasti finančních příspěvků, při zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov, certifikace lesů,

-dotace od jiných organizací (zalesnění nelesních půd, zalesnění nelesních půd  rychle  rostoucími dřevinami)

e)     Obnova lesa – navrhujeme vhodný způsob obnovy lesa, na základě průvodních dokladů kontrolujeme zda reprodukční materiál lesních dřevin je vhodný pro obnovu lesa a pro zalesňování, vyhotovujeme zalesňovací (obnovní) projekty a projekty zalesnění pozemků převáděných do pozemků určených k plnění funkcí  lesa,

f)     Dodržování plnění výchovných zásahů – doporučujeme vlastníku provedení   výchovných zásahů, zabezpečujeme instruktáž k provedení prořezávek, po dohodě s vlastníkem umisťujeme a vyznačujeme těžby předmýtní a mýtní úmyslné,

Při výkonu činnosti dbáme a zodpovídáme za:

  1. OLH se při výkonu své činnosti řídí pokyny vlastníka lesa, lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy a lesním hospodářským plánem. OLH je povinen upozornit vlastníka lesa na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škod, nesoulad se zákonem a zákonnými ustanoveními LHP. V případě, že vlastník lesa i přes upozornění na splnění pokynů trvá, neodpovídá OLH za případnou vzniklou škodu.
  2. OLH odpovídá za správnost jím navržených opatření, a případnou škodu, která by při jejich provedení v důsledku jeho návrhu vznikla.
  3. OLH se zavazuje utajit znalosti a informace o vlastníkovi a jeho lesích, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím ukončení.

Při skončení výkonu činnosti se OLH zavazuje vlastníku předat veškeré podklady týkající se vlastníkova lesa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *