O nás

Předmět činnosti:

lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti, specializovaný maloobchod

Vznik společnosti:

Společnost vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 25.4. 2002

Orgány společnosti:

Valná hromada, jednatel, dozorčí rada

Popis Lesního hospodářského celku:

Souhrnem veškerého lesního majetku města a jeho oddělením od státních lesů, spravovaných s.p. Lesy ČR, vznikl nový LHC „ Město Česká Lípa“.  Výměra LHC k datu počátku platnosti LHP byla 592,75 ha. Dalšími převody se zvýšila až na současných cca 630 ha. Výhledově, zejména zalesněním nevyužívaných  zemědělských ploch, by měla dosáhnout cca 650 ha. Nevýhodou stávajícího LHC je jeho prostorová necelistvost. Tvoří jej několik plošně nesouvislých částí: větší, poměrně ucelené části lesa jsou v nejbližším okolí města. Roztříštěnost lesního majetku  města Česká Lípa, dokazuje i skutečnost, že se rozprostírá na 15 katastrech, od k.ú. Česká Lípa (146,03 ha) a Žiznikov (134,51 ha), po Vlčí Důl (1,09 ha) a Stráž u České Lípy (1,18 ha). Výhledově se uvažuje o směnách mezi vlastníky za účelem jejich větší majetkové celistvosti.

Hospodářské cíle a zásady hospodaření :

Hospodaření na lesním majetku města České Lípy je realizováno v souladu s platným LHP a zájmy města, reprezentovanými jeho zastupiteli.

Vyváženost nákladů a výnosů. (Znamená to, že obnovní těžby se provádí jen do výše nezbytně nutné pro vytvoření finančních zdrojů, nutných pro obnovu a výchovu lesa, k údržbě lesní dopravní sítě a podpoře rekreačních funkcí lesa).  Zvýšený důraz se klade na mimoprodukční funkce lesa s ohledem na jejich příměstskou polohu.

  • Maximální zašetřování starších, životaschopných porostů. Tomu přizpůsobit výši těžeb.
  • Důsledná péče o mladé porosty ve věku do 40 let,
  • Obnovní těžby umísťovat do přestárlých a prořídlých porostů, kde vznikají neproduktivní holiny a snižuje se kvalita následně vyráběných sortimentů
  • Podpora přirozeného zmlazení a činností jej podporující
  • Zvyšování podílu listnatých dřevin a zvyšování podílu jedle v místech tomu vhodných
  • Prosazování šetrných způsobů výroby, aby se zabránilo následnému poškozování porostů
  • Intenzivní ochranou mladých lesních kultur minimalizovat škody zvěří
  • Budování a zejména udržování lesní dopravní sítě
  • Zvyšovat a podporovat význam městských lesů z hlediska rekreační funkce. V tomto směru budovat naučné stezky, lavičky, informační tabule a turistické směrníky, udržovat drobné kulturní památky, studánky a podobně.

Formou „Lesnických dnů“ působit na mládež ve směru poznávání přírody a zvyšování vědomí o důležitosti lesního ekosystému pro existenci a kvalitu života

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *